Players online: Online:
1
Players online (24h): Online:
1

Ranking - Players

# Name Empire Level EXP
41 mrsdoriin Jinno 120 0
42 Turcalete Shinsoo 120 0
43 aethelwulf Shinsoo 120 0
44 Tigaie Jinno 120 0
45 Vld69 Shinsoo 120 0
46 AQUA Shinsoo 120 0
47 Enndus Jinno 120 0
48 zMr Shinsoo 120 0
49 1Arcerius Shinsoo 120 0
50 IceDream Shinsoo 120 0
51 Alkalin113 Jinno 120 0
52 d2v14 Shinsoo 120 0
53 Braciun Jinno 120 0
54 Sophie Jinno 120 0
55 ImCristi Jinno 120 0
56 Joaquin Shinsoo 120 0
57 Skiny Jinno 120 0
58 LastSSURA Jinno 120 0
59 GabiJMK Shinsoo 120 0
60 Ph0 Shinsoo 120 0
MEDIA